Znajdź artykuł

Przeszukaj roczniki

Szukaj po:

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono: 3884 artykułów
Rok: Wszystkie
Miesiąc: Wszystkie
Pozycje płatne: Wszystkie

Aktualności

Wyjaśnienia taryfowe

Tariff explanations

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej – seria L i C od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.

The list of customs and tax legal acts published in the EU Official Journals L and C since 1 June 2021 until 30 June 2021

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych za okres od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.

The review of changes in customs and tax regulations since 1 June 2021 until 30 June 2021

Rządowe Centrum Legislacji

Government Legislation Center

Czy organy podatkowe instrumentalnie traktują postępowania karne skarbowe?

Do the tax authorities treat criminal fiscal proceedings instrumentally?

Rejestracja do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych

Registration with the Central Register of Excise Entities

Zmiany dotyczące VAT w handlu elektronicznym – obejrzyj webinarium

Changes regarding VAT in e-commerce – watch the webina

Złóż czynny żal – dobrowolne przyznanie się do naruszenia przepisów podatkowych

Make an active regret– voluntarily admitting violation of tax regulations

WNT i import usług: Ograniczenie terminu na neutralne odliczenie VAT niezgodne z prawem UE

Intra-Community acquisition and import of services: Limitation of the deadline for neutral VAT deduction contrary to EU law

Wiążąca Informacja Stawkowa a Interpretacja Indywidualna – podobieństwa i różnice

Binding Rate Information and Individual Interpretation – similarities and differences

Import usług: Faktury otrzymane z opóźnieniem a odliczenie VAT

Import of services: Invoices received late and VAT deduction