Monitor prawa celnego i podatkowego

monitor-prawa-celnego

Monitor prawa celnego i podatkowego

Taxation and customs law monitor Rok XXIV nr 1 (282) /2019
styczeń / january 2019
3

Rafał Zajączkowski

Znaczenie WIT wydanej dla innego podmiotu w klasyfikacji taryfowej

Implications of the BTI issued for the other entity in the tariff classification

7

Jakub Żach

Cofnięcie wniosku o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności z kodeksu karnego skarbowego

The withdrawal of a request for voluntary submission to liability in the penal fiscal code

10

Tomasz Słapczyński

Prawne i systemowe aspekty technologii i blockchain obrotu kryptowalutami

Legal and technological aspects of blockchain and cryptocurrency

15

Rafał Aleksander Nawrot

Przedawnienie administracyjnych kar pieniężnych nakładanych na osoby fizyczne przez Komisję Nadzoru Finansowego w trybie ustawy z dnia 29 listopada 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przed 1 czerwca 2017 r.

Limitations of administrative financial fines imposed on natural persons by Commission of Financial Supervision based on Act of 29 November 2005 on public offering and conditions of entering financial instruments to organized trading system and on public companies before 1 June 2017

23

inne źródła

Rządowe Centrum Legislacji

Government Legislation Center

23

inne źródła

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych za okres od dnia 1 grudnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r

The review of changes in customs and tax regulations since 1 December 2018 until 31 December 2018

25

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej – seria L i C od dnia 1 grudnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r

The list of customs and tax legal acts published in the EU Official Journals L and C since 1 December 2018 until 31 December 2018

27

Robert Wojciechowski

Wyjaśnienia taryfowe

Tariffs explanations

28

inne źródła

Aktualności

News

38

redakcja

Abstrakty

Summaries

62zł kup wydanie papierowe