Monitor prawa celnego i podatkowego

monitor-prawa-celnego

Monitor prawa celnego i podatkowego

Taxation and customs law monitor Rok XXIII nr 5 (274) /2018
maj / may 2018
167

Karol Piech

Kary pieniężne wymierzane przez organy Krajowej Administracji Skarbowej, a przepisy działu IVa Kodeksu postępowania administracyjnego

Financial penalties imposed by the organs of the National Tax Administration, and the regulations of Section IVa of the Code of Administrative Procedure

174

Rafał Aleksander Nawrot

Zakres zastosowania klauzuli beneficial owner w polskim prawie podatkowym

The scope of application of beneficial owner clause in Polish tax law

181

Andrzej Halicki

Wygaśnięcie stosunku służbowego funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej

Expiry of the service relationship of the Customs Service Officer

187

inne źródła

Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

The new law on counteracting money laundering

188

Marcin Lipka

Spekulanci wywołali panikę na złotym. Euro w długi weekend po 4,3 zł

Speculators caused panic on the zloty. Euro in the long weekend for PLN 4.3

189

inne źródła

Rządowe Centrum Legislacji .

Government Legislation Center

190

inne źródła

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych za okres od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r.

The review of changes in customs and tax regulations since 1 April 2018 until 30 April 2018

191

inne źródła

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej – seria L i C od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r.

The list of customs and tax legal acts published in the EU Official Journals L and C since 1 April 2018 until 30 April 2018 .

193

Robert Wojciechowski

Wyjaśnienia taryfowe

Tariffs explanations

194

inne źródła

Aktualności

News

208

Abstrakty/Summaries

Abstrakty

62zł kup wydanie papierowe