Monitor prawa celnego i podatkowego

monitor-prawa-celnego

Monitor prawa celnego i podatkowego

Taxation and customs law monitor Rok XXIV nr 5 (286) /2019
maj / may 2019
167

Piotr Witkowski

Ochrona wartości moralności publicznej w polityce celnej Unii Europejskiej

Protection of value of public morality in the area of customs policy of the European Union

170

Andrzej Halicki

Uprawnienia emerytalne funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej – opinia do komisyjnego projektu zmiany ustawy

Customs Officers’ pension rights – opinion on the commission draft amendment of the act

173

Tomasz Wach

Klauzula antyoptymalizacyjna jako narzędzie przeciwdziałania unikaniu opodatkowania w podatku dochodowym

Anti-optimization clause as a tool to against the avoidance of taxation in tax

179

redakcja

Realizacja polityki celnej przez Krajową Administrację Celną – obecne wyzwania i plany na przyszłość

Implementation of customs policy by the National Customs Administration – current challenges and future plans . 179 Government Legislation Center

182

inne źródła

Rządowe Centrum Legislacji .

Government Legislation Center

183

inne źródła

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych za okres od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r.

The review of changes in customs and tax regulations since 1 April 2019 until 30 April 2019 .

183

inne źródła

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej – seria L i C od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r.

The list of customs and tax legal acts published in the EU Official Journals L and C since 1 April 2019 until 30 April 2019

186

Robert Wojciechowski

Wyjaśnienia taryfowe

Tariffs explanations

189

inne źródła

Aktualności

News

195

Abstrakty / Summaries

Abstrakty

55zł kup wydanie pdf
62zł kup wydanie papierowe