Monitor prawa celnego i podatkowego

monitor-prawa-celnego

Monitor prawa celnego i podatkowego

Taxation and customs law monitor Rok XXV nr 12 (305) /2020
grudzień / december 2020
427

Ewa Gwardzińska

Pojęcie importera w obsłudze celnej towarów w oparciu o nowe zasady ustalania wartości celnej towaru w Unii Europejskiej

The meaning of importer in customs services for goods based on new rules for determining the customs value of goods in the European Union

432

Karol Piech

Procedura celna 42 – konsekwencje podatkowe. Kilka uwag na tle doświadczeń niektórych państw członkowskich Unii Europejskiej

Steuerrechtliche Folgen des Zollverfahrens 42. Ein Paar Bemerkungen zur Erfahrungen einiger Mitgliedsstaaten der EU

448

Wiesław Czyżowicz, Ewa Gwardzińska

Celnictwo a zrównoważony rozwój

Customs and sustainable development

457

Jacek P. Rosa

Bezrobocie w Niemczech w dobie pandemii COVID 19

Unemployment in Germany during the Pandemic of COVID 19

459

Radosław Bulejak, Jacek Matarewicz

Glosa krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2 lipca 2020 r., sygn. akt II GSK 3352/17

A critical comment to the judgment of the Supreme Administrative Court dated on 2 July 2020, reference no. II GSK 3352/17

463

Inne źródła

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw

Bill amending the act – Customs law and some other laws

464

Piotr Gołdyn

Polska Izba Cła Logistyki i Spedycji

Polish Chamber of Customs, Logistics and Shipping

465

Inne źródła

Rządowe Centrum Legislacji

Government Legislation Center

466

Inne źródła

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r.

The review of changes in customs and tax regulations since 1 November 2020 until 30 November 2020

467

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej – seria L i C od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r.

The list of customs and tax legal acts published in the EU Official Journals L and C since 1 November 2020 until 30 November 2020 .

468

Inne źródła

Wyjaśnienia taryfowe

Tariff explanations

469

Inne źródła

Aktualności

News

68zł kup wydanie papierowe