Monitor prawa celnego i podatkowego

monitor-prawa-celnego

Monitor prawa celnego i podatkowego

Taxation and customs law monitor Rok XXII nr 11 (268) /2017
listopad / november 2017
399

Karol Piech

Warunki przedłożenia organom celnym faktury handlowej umożliwiającej zastosowanie indywidualnej stawki cła antydumpingowego. Komentarz do wyroku TSUE

Conditions for submitting to the customs authorities a commercial invoice that allows for the application of an individual anti-dumping duty rate. Comments to the judgment of TSUE from 12 October 2017, C – 156/16, Tigers GmbH v. Hauptzollamt Landshut

407

Adam Drozdek

Dobra wiara w przypadku nabycia lub posiadania wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy

Good faith in the case of purchasing or holding excise goods outside the excise duty suspension procedure

412

Anna Reiwer-Kaliszewska

Pojęcie subsydium w świetle porozumienia w sprawie subsydiów i środków wyrównawczych (SCM) Światowej Organizacji Handlu

The definition of a subsidy in the light of the Agreement on Subsidies and Countervailling Measures of the World Trade Organization

418

Piotr Witkowski

Polityka celne Unii Europejskiej – terminologia i koncepcja

European Union Customs Policy – Terminology and Concepts

422

Jakub Wirski

Opodatkowanie finansowania społecznościowego (crowdfundingu) niebędącego zbiórką publiczną. Wybrane zagadnienia

Taxation of crowdfunding (excluding fundraising). Selected issuess . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422 Government Legislation Center

428

redakcja

Rządowe Centrum Legislacji

Government Legislation Center

429

redakcja

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych za okres od dnia 1 października 2017 r. do dnia 31 października 2017 r

The review of changes in customs and tax regulations since since 1 October 2017 until 31 October 2017

429

redakcja

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej – seria L i C od dnia 1 października 2017 r. do dnia 31 października 2017 r

The list of customs and tax legal acts published in the EU Official Journals L and C since 1 October 2017 until 31 October 2017

439

Abstrakty/Summaries

Abstrakty

59zł kup wydanie papierowe