Monitor prawa celnego i podatkowego

monitor-prawa-celnego

Monitor prawa celnego i podatkowego

Taxation and customs law monitor Rok XXIII nr 3 (272) /2018
marzec / march 2018
83

Andrzej Halicki

Zarządzanie lądową granicą państwa – wybrane zagadnienia

Management of the state’s land border – selected issues

91

Adam Drozdek

Granice swobody implementacji dyrektywy w sprawach podatkowych przez państwa członkowskie

Freedom limitations of implementing directives regarding taxes by Member States

96

Frank Altemöller

Bilateralism and Unilateralism: The Future of International Trade Relations?

Bilateralizm i unilateralizm: przyszłość międzynarodowych stosunków handlowych?Bilateralizm i unilateralizm: przyszłość międzynarodowych stosunków handlowych?

102

Zmiany w rozporządzeniu (UE) nr 952/2013

Amendments to the regulation (UE) Number 952/2013

102

redakcja

Rządowe Centrum Legislacji

Government Legislation Center

108

redakcja

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych za okres od dnia 1 lutego 2018 r. do dnia 28 lutego 2018 r.

The review of changes in customs and tax regulations since 1 February 2018 until 28 February 2018

109

redakcja

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej – seria L i C od dnia 1 lutego 2018 r. do dnia 28 lutego 2018 r

The list of customs and tax legal acts published in the EU Official Journals L and C since 1 February 2018 until 28 February 2018

110

Robert Wojciechowski

Wyjaśnienia taryfowe

Tariffs explanations

112

inne źródła

Aktualności

News

119

Abstrakty/Summaries

Abstrakty

62zł kup wydanie papierowe