Monitor prawa celnego i podatkowego

monitor-prawa-celnego

Monitor prawa celnego i podatkowego

Taxation and customs law monitor Rok XXVI nr 2 (307) /2021
luty / february 2021
39

Jacek P. Rosa

Perspektywy rozwoju makroekonomicznego Niemiec na 2021 r. w świetle kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią koronawirusa

The perspectives for macroeconomic development of Germany for 2021 in light of economic crises caused by corona pandemic

42

Robert Nogacki

Firmie należą się odsetki za zwłokę organu w zwrocie VAT także po korekcie

The company is entitled to interest for late VAT refund even after adjustment

43

Adam Okonkwo

Nietransakcyjne przemieszczenie towaru

Non-transactional movement of goods

45

Aspekty celne umowy o handlu i współpracy pomiędzy UE a Wielką Brytanią

Customs aspects of the EU-UK Trade and Cooperation Agreement

47

Finansowany przez pracodawcę dojazd do pracy a przychód pracownika

Import of goods from Great Britain to the European Union

47

Import towarów z Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej

Import of goods from Great Britain to the European Union

48

Unijny Kodeks Celny – zestawienie sporządzono na dzień 16.02.2021

The Union Customs Code – the list was made on February 16, 2021

50

Ustawa i akty wykonawcze do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym – zestawienie sporządzono na dzień 16.02.2021

The act and executive acts to the act of 6 December 2008 on excise duty – the list was made on February 16, 2021

56

Projekt – w sprawie formy zobowiązania gwaranta

Draft – on the form of the guarantor’s obligation

57

Rządowe Centrum Legislacji

Government Legislation Center

58

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r.

The review of changes in customs and tax regulations since 1 January 2021 until 31 January 2021

59

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej – seria L i C od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021

The list of customs and tax legal acts published in the EU Official Journals L and C since 1 January 2021 until 31 January 2021

60

redakcja

Aktualności

News

70

redakcja

Nowa pozycja książkowa: SŁUŻBA W SŁUŻBIE CELNO-SKARBOWEJ

New book: SERVICE IN THE CUSTOMS AND TAX SERVICE

70zł kup wydanie papierowe