Monitor prawa celnego i podatkowego

monitor-prawa-celnego

Monitor prawa celnego i podatkowego

Taxation and customs law monitor Rok XXIII nr 11 (280) /2018
listopad / november 2018
387

Adam Drozdek

Podmioty powiązane w świetle unijnego kodeksu celnego .

Related entities pursuant to the European Union Customs Code

392

Andrzej Halicki

Odpowiedzialność dyscyplinarna w Służbie Celno-Skarbowej – w poszukiwaniu modelu optymalnego

Disciplinary liability in the Customs and Treasury Service – in search of the optimal model

401

Filip Majdowski

Konflikt pomiędzy klauzulą tax sparing, a regulacjami CFC na przykładzie Nowej Zelandii

Conflict between tax sparing clause and CFC regulations based on the example of New Zealand

408

Rafał Zajączkowski

Wnioski na temat klasyfikacji taryfowej na kanwie wyroku TSUE C-471/17

Conclusion on the tariff classification based on the CJEU case C-471/17

412

inne źródła

Projekt umowy w sprawie Brexit

A draft agreement on Brexit

412

inne źródła

Wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE a przepisy UE dotyczące ceł i handlu zagranicznego

UK leaving EU and EU rules on customs and foreign trade

414

inne źródła

Niepewność wymagająca wczesnego planowania – Wpływ na łańcuch dostaw

Uncertainty requiring early planning – Impact on the supply chain . 414 Government Legislation Center

415

redakcja

Rządowe Centrum Legislacji

Government Legislation Center

416

redakcja

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych za okres od dnia 1 października 2018 r. do dnia 31 października 2018 r. .

The review of changes in customs and tax regulations since 1 October 2018 until 31 October 2018

416

redakcja

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej – seria L i C od dnia 1 października 2018 r. do dnia 31 października 2018 r

The list of customs and tax legal acts published in the EU Official Journals L and C since 1 October 2018 until 31 October 2018

417

Robert Wojciechowski

Wyjaśnienia taryfowe

Tariffs explanations

419

inne źródła

Aktualności

News

423

Abstrakty / Summaries

Abstrakty

62zł kup wydanie papierowe