Monitor prawa celnego i podatkowego

monitor-prawa-celnego

Monitor prawa celnego i podatkowego

Taxation and customs law monitor Rok XXIII nr 9 (278) /2018
wrzesień / september 2018
311

Robert Rydlewski

Koncepcja chmury obliczeniowej w walce z oszustwami podatkowymi .

The concept of cloud computing in the fight against tax fraud

315

Katarzyna Machalica-Drozdek

Przesłanki zawieszenia biegu terminu przedawnienia w świetle art. 70a Ordynacji podatkowej

Prerequisites for suspending the limitation period pursuant to Article 70a of the Tax Ordinance

320

Olena Berezowska

Rola cła eksportowego w regulacjach celno-taryfowych ukraińskiego handlu zagranicznego

The role of export duties in the customs regulation of international trade of Ukraine

325

Katarzyna Łukasik

Rola adwokata w postępowaniu celnym

The role of the lawyer in customs procedings

330

Rafał Aleksander Nawrot

Prawnopodatkowe konsekwencje zwrotu wkładów w przypadku rozwiązania (likwidacji) spółki osobowej w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

The tax law consequences of return of contributions in case of dissolution (liquidation) of a partnership in the light of regulations of Personal Income Tax Act

336

Ewa Gwardzińska

Przedstawicielstwo celne w międzynarodowym obrocie towarowym Rozdział III pkt. 1 i 2 (str.142-147)

Customs representation in international trade. Chapter III part 1 and 2

339

redakcja

Rządowe Centrum Legislacji

Government Legislation Center

340

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej – seria L i C od dnia 1 sierpnia 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r.

The list of customs and tax legal acts published in the EU Official Journals L and C since 1 August 2018 until 31 August 2018

340

redakcja

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych za okres od dnia 1 sierpnia 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r.

The review of changes in customs and tax regulations since 1 August 2018 until 31 August 2018

341

Robert Wojciechowski

Wyjaśnienia taryfowe

Tariffs explanations

343

redakcja

Aktualności

News

347

Abstrakty / Summaries

Abstrakty