Monitor prawa celnego i podatkowego

monitor-prawa-celnego

Monitor prawa celnego i podatkowego

Taxation and customs law monitor Rok XXIV nr 3 (284) /2019
marzec / march 2019
83

Jacek P. Rosa

Przygotowania do Brexitu w Niemczech

Preparations for Brexit in Germany

89

Katarzyna Łukasik

Przestrzeganie godności ludzkiej i praw człowieka, a stosowanie środków przymusu przez Służbę Celno-Skarbową

Respecting human dignity and the protection of human rights versus the use of coercive measures by the Customs Service

92

Jan Szczygieł

Odmowa wszczęcia postępowania w przedmiocie wydania indywidualnej interpretacji prawa podatkowego. Glosa do wyroku NSA z dnia 27 września 2018 r. (II FSK 290/18)

Refusal to initiate proceedings in the subject of issuing an individual interpretation of tax law. Gloss to the judgment of the NSA of 27 September 2018 (II FSK 290/18).

98

Anna Reiwer-Kaliszewska

Subsydiowanie usług w świetle prawa światowej organizacji handlu

Subsidying services in the light of the world trade organization

101

Rafał Aleksander Nawrot

Przywilej holdingowy jako mechanizm przeciwdziałania międzynarodowemu unikaniu opodatkowania na przykładzie regulacji rosyjskiego prawa podatkowego

Holding privilege as a mechanism of counteracting international tax avoidance on the example of regulations of Russian tax law

108

Makarenko A.V.

Podmioty uczestniczące w stosunkach prawnych dotyczących przyjęcia poprzedniej decyzji w sprawach celnych

Subjects involved in legal relationships on the adoption of preliminary decisions in the customs business

113

Adam Olczyk

Przychód ze zbycia nieruchomości wobec utraty statusu spadkobiercy

Income from The Sale of Real Estate towards The Loss of the Heir’s Status

116

inne źródła

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych za okres od dnia 1 lutego 2019 r. do dnia 28 lutego 2019 r.

The review of changes in customs and tax regulations since 1 February 2019 until 28 February 2019

117

inne źródła

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej – seria L i C od dnia 1 lutego 2019 r. do dnia 28 lutego 2019 r.

The list of customs and tax legal acts published in the EU Official Journals L and C since 1 February 2019 until 28 February 2019

119

inne źródła

Aktualności

News

122

Abstrakty / Summaries

Abstrakty

55zł kup wydanie pdf
62zł kup wydanie papierowe