Znajdź artykuł

Przeszukaj roczniki

Szukaj po:

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono: 4238 artykułów
Rok: Wszystkie
Miesiąc: Wszystkie
Pozycje płatne: Wszystkie

Toksyczne opcje walutowe – niebezpieczny instrument finansowy powraca

Toxic currency options - a dangerous financial instrument is back

CBAM z akceptacją Parlamentu Europejskiego i Rady UE oraz konsultacje publiczne w sprawie nowych unijnych wytycznych do przepisów o kontroli obrotu

CBAM approved by the European Parliament and the EU Council and public consultations on new EU guidelines for trade control regulations

Obowiązek prowadzenia akcyzowej ewidencji wyrobów zwolnionych ze względu na przeznaczenie dla gazu ziemnego. Czy w przypadku wyrobów węglowych może być inaczej?

Obligation to keep excise records of exempt products due to its intended use for natural gas. Can it be different in the case of carbon products?

Ubytki piwa z uwzględnieniem zmian od 19.09.2018 r.

Beer losses including changes since 19th September 2018

Procedura składowania celnego w UE

Customs warehousing procedure in the EU

Służba w Służbie Celno – Skarbowej cz. I

Service in the Customs and Tax Service part 1

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej – seria L i C od dnia 1 marca 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r.

The list of customs and tax legal acts published in the EU Official Journals L and C since 1 April 2023 r. do dnia 41 April 2023 r.

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych za okres od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 marca 2023 r.

The review of changes in customs and tax regulations since 1 April 2023 r. do dnia 31 April 2023 r.

Rządowe Centrum Legislacji 4/23

Government Legislation Center – 4/23

Wyrok TSUE z 2 marca 2023 r., C-664/21

CJEU judgment of 2 March 2023, C-664/21

Informacje prasowe. Ponad 80 proc. światowych firm umożliwia pracę zdalną swoim pracownikom przynajmniej raz w tygodniu

Press releases. Over 80 percent of global companies enable remote work for their employees at least once a week

Najnowsze zmiany w regulacjach handlu międzynarodowego w Ameryce Łacińskiej

The latest changes in international trade regulationsin Latin America