Znajdź artykuł

Przeszukaj roczniki

Szukaj po:

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono: 4265 artykułów
Rok: Wszystkie
Miesiąc: Wszystkie
Pozycje płatne: Wszystkie

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej seria L i C od dnia 1 listopada 2023 r. do dnia 30 listopada 2023

The list of customs and tax legal acts published in the EU Official Journals L and C since 1 November 2023 r. do dnia 30 November 2023 r.

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych za okres od dnia 1 listopada 2023 r. do dnia 30 listopada 2023 r.

The review of changes in customs and tax regulations since 1 September 2023 r. do dnia 30 September 2023 r.

Rządowe Centrum Legislacji 12/23

Government Legislation Center 12/23

Pozwolenia celne i inne decyzje korzystne w świetle danych statystycznych cz. III

Customs permits and other favorable decisions in the light of statistical data - part III

Czy najem samochodu osobowego z zagranicy podlega opodatkowaniu akcyzą.

Is it possible to rent a passenger car from abroad? Is it subject to excise tax.

Nowe ograniczenia i obowiązki dla importerów niektórych wyrobów z żelaza i stali

New restrictions and obligations for importers of certain iron and steel products

Akcyza utrata wyrobów z winy przedsiębiorcy nie zwalnia z obowiązku zapłaty podatku

Excise duty - the loss of products due to the entrepreneur’s fault does not exempt you from the obligation to pay tax

Wybrane zagadnienia związane z wprowadzeniem KSeF

Selected issues related to the bringing the National e-Invoice System into force

Customs compiance w obsłudze celnej towarów dużych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i w Niemczech

Customs compliance in customs services for goods of large and medium - sized enterprises in Poland and Germany

Polski obszar celny jako obszar aktywności gospodarczej na przykładzie WOC cz.I

Metody unikania podwójnego opodatkowania i ich zastosowanie w świetle umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieganiu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a Rządem Republiki Singapuru z dnia 04.11.2012 roku .

Methods of avoiding double taxation and their application in the light of agreement on the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion in taxation on the income between the Government of the Polish Republic and the Government of the Republic of Singapore on 04.11.2012 .

Służba w Służbie Celno Skarbowej cz. IX

Service in the Customs and Tax Service part 9.