Znajdź artykuł

Przeszukaj roczniki

Szukaj po:

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono: 4300 artykułów
Rok: Wszystkie
Miesiąc: Wszystkie
Pozycje płatne: Wszystkie

Służba w Służbie Celno – Skarbowej cz. 12

Service in the Customs and Tax Service, part 12 .

Wyjaśnienia taryfowe 4/24

Tariff explanations .

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej – seria L i C od dnia 1 marca 2024 r. do dnia 31 marca 2024 r. .

The list of customs and tax legal acts published in the EU Official Journals L and C since 1 March 2024 r. do dnia 31 March 2024 r. .

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych za okres od dnia 1 marca 2024 r. do dnia 31 marca 2024 r.

The review of changes in customs and tax regulations since 1 March 2024 r. do dnia 31 March 2024 r.

Rządowe Centrum Legislacji 4/2024

Government Legislation Center 4/2024

Zmiana ceny samochodu po transakcji nie wpływa na akcyzę .

Changing the price of the car after the transaction does not affect excise duty .

Mechanizm CBAM. Wnioski i kolejne kroki po pierwszym okresie sprawozdawczym .

CBAM mechanism. Conclusions and next steps after the first reporting period .

Przegląd reformy unijnego kodeksu celnego zmieni sposób działania organów celnych, współpracy z przedsiębiorcami i zarządzania towarami zamawianymi przez Internet

The review of the reform of the EU Customs Code changes the way customs authorities operate, cooperate with entrepreneurs and manage goods ordered online

Podatek piwny w oparach absurdu

Beer tax in the fumes of absurdity .

GUM – System Zarządzania Gwarancjami

GUM – Warranty Management System .

Możliwości postepowania z towarem w prawie celnym Unii Europejskiej – logistyczne procedury specjalne tranzytu i składowania .

Possibilities of dealing with goods under European Union customs law – logistic special transit and storage procedures .

Streszczenie 3/24

Summary 3/24