Znajdź artykuł

Dla autorów

Informacja dla autorów publikacji.

Procedura recenzowania monografi, artykułów zgłoszonych do publikacji

PROCEDURA  RECENZOWANIA   MONOGRAFI, ARTYKUŁÓW ZGŁOSZONYCH  DO  PUBLIKACJI

– autorzy, przysyłając tekst do publikacji w wydawnictwie, wyrażają zgodę na proces recenzowania,

– publikacji nadawany jest numer redakcyjny, identyfikujący go w dalszych etapach procesu

wydawniczego,

– nadesłany tekst jest poddawany ocenie formalnej przez Redaktora tematycznego, a następnie jest

recenzowany przez dwóch recenzentów zewnętrznych, którzy są specjalistami w danej dziedzinie, nie

są oni członkami Rady Naukowo-Programowej Wydawnictwa, nie są zatrudnieni w jednostce

wydawniczej, nie są afiliowani przy tej samej placówce, z której pochodzi Autor.

Tekst jest recenzowany poufnie i anonimowo (tzw. „podwójnie ślepa recenzja”). W przypadku tekstów

powstałych w języku obcym, co najmniej  jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji

zagranicznej innej niż narodowość autora pracy:

– recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat zaworyt w publikacji,

– recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia monografi,

artykułu do publikacji lub jego odrzucenia,

– autor jest informowany o wyniku recenzji oraz otrzymuje recenzję do wglądu,

–  w  przypadku ewentualnych uwag możliwa jest korespondencja z Redakcją czasopisma,

–  recenzenta wskazuje Redaktor tematyczny,

–  lista recenzentów współpracujących z redakcją publikowana jest raz w roku w wydaniu grudniowym

lub  styczniowym miesięcznika i niezależnie od tego dostępna jest na stronie internetowej Monitora

Prawa Celnego i Podatkowego www.monitorc.pl

–  ostateczną decyzję o terminie publikacji podejmuje redaktor naczelny.

 

Wytyczne dla autorów

 1. Wydawnictwo jest wydawnictwem publikującym prace oryginalne oraz poglądowe z zakresu: prawa celnego, szeroko pojętego obrotu towarowego z zagranicą tak wspólnotowego jak i z krajami trzecimi, podatku vat i akcyzowego. Stałym elementem wydawniczym jest miesięcznik Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. Do publikacji przyjmujemy również prace powiązane z działalnością gospodarczą.
 2. Prace publikowane w wydawnictwie jak i w miesięczniku stają się własnością wydawcy oraz redakcji. Przedruk w całości lub we fragmentach oraz tłumaczenie na inny język mogą być dokonane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji.
 3. Każdy nadesłany tekst musi zawierać oświadczenie autora (autorów), że nadesłana praca nie była wcześniej publikowana ani nie została złożona do innego wydawcy. W oświadczeniu należy zawrzeć informację o bezpłatnym zrzeczeniu się praw autorskich do wydawania i rozpowszechniania materiałów na rzecz wydawcy (zgodnie z art. 50 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych), jeśli praca zostanie zaakceptowana do druku. Tym samym autor (autorzy) zobowiązują się nie publikować nigdzie tekstu w jakimkolwiek języku bez pisemnej zgody wydawcy.
 4. Do materiałów wcześniej opublikowanych należy dołączyć pisemną zgodę wydawcy oraz autorów oryginalnej pracy na ponowne wydanie.
 5. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za opinie wyrażane w publikacjach.
 6. Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru prac do kolejnych wydań.
 7. Redakcja zastrzega sobie możliwość skracania tekstów oraz wprowadzania koniecznych poprawek stylistycznych i nazewnictw w porozumieniu z autorem (autorami).
 8. Publikowanie jest nieodpłatne. Autor (autorzy) nie otrzymują za swoją publikację wynagrodzenia
 9. Ghostwritingi guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów.
 10. Propozycje wydawnicz należy przysyłać do redakcji drogą elektroniczną na adres: [email protected] lub tradycyjnie na adres redakcji.
 11. Każda praca powinna zawierać:
  • tytuł pracy w języku polskim i angielskim;
  • nazwiska i imiona autorów wraz z ich afiliacjami (pełne nazwy oraz kompletne adresy instytucji);
  • adres do korespondencji (imię i nazwisko autora, nazwa jednostki, adres, numer telefonu i/lub fax oraz adres e-mail) autora, do którego będzie wysyłana wszelka korespondencja;
  • streszczenie (polskie i angielskie) nie więcej jak 700 znaków ze spacjami;
  • zgodę wszystkich Autorów na publikację tekstu;
  • oświadczenie, że praca nie była wcześniej w całości lub części publikowana w innych czasopismach oraz nie została złożona do innej redakcji;
  • informacja o przeniesieniu praw autorskich na Wydawcę
 12. Objętość prac: preferowana długość tekstu dla artykułów wynosi ok. 15000 do 40000 znaków ze spacjami.
 13. Piśmiennictwo – musi zawierać wykaz wszystkich wymienionych w tekście źródeł bibliograficznych w kolejności ich występowania.
 14. Tekst powinien być zapisany w formacie WORD z rozszerzeniem „.doc”. Zalecane jest stosowanie standardowych czcionek o rozmiarze 12 punktów.
 15. Tabele – mogą być zamieszczone w tym samym pliku co tekst pracy.
 16. Skróty – trzeba objaśniać przy pierwszym wystąpieniu terminu skracanego w tekście.
 17. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści podpisywane przez ich autorów. W zrozumieniu prawa stanowią one wyłącznie przemyślenia własne i nie stanowią wykładni prawnej.

Procedura zabezpieczająca przed zjawiskiem "Ghostwriting" oraz "Guest Authorship"

Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting” oraz „guest authorship”, autor/autorzy artykułów zobowiązani są do:

 • ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji;
 • podania informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.

Czasopismo wpisane jest na listę czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w części B pod poz. 1629 z liczbą punktów 7, oraz wskaźnik ICV (Index Copernicus Value). 59,5 pkt.

Powyższe uregulowania są zgodne z wytycznymi MNiSW oraz z zasadami określonymi przez międzynarodową organizację Comittee on Publication Ethics (COPE).