Znajdź artykuł

Przeszukaj roczniki

Szukaj po:

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono: 3884 artykułów
Rok: Wszystkie
Miesiąc: Wszystkie
Pozycje płatne: Wszystkie

Doręczanie decyzji podatkowych w prawie niemieckim. Wybrane zagadnienia

Service of tax decisions under German law. Selected Issues

Przegląd wybranych zmian w przepisach o vat oraz akcyzie

Review of selected changes in VAT and excise regulations

Od czerwca ważne ułatwienia dla importerów

Important improvements for importers from June

Status prawny funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej – postulaty zmian przepisów prawa

Legal status of an officer of the Tax and Customs Service – postulates for changes in the law .

Oszustwo czy błąd? Fiskus nie rozróżnia i karze wszystkich równo

Scam or Error? The tax office does not distinguish and punishes everyone equally

Rozliczanie w VAT zaliczek na poczet eksportu

Accounting in VAT of advance payments for exports

Deloitte Digital i Medallia wspólnie dostarczą klientom w Polsce zupełnie nową jakość usług doradczych

Deloitte Digital and Medallia together provide customers in Poland with a completely new quality advisory services

Pozytywny rozwój przeładunków w porcie w Hamburgu w pierwszym kwartale 2021 roku

Positive development of transshipments at the port of Hamburg in the first quarter of 2021

Badanie ankietowe na temat unijnych przepisów celnych zakończone

Survey on EU customs rules completed

Rządowe Centrum Legislacji

Government Legislation Center

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych za okres od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 31 maja 2021 r. .

The review of changes in customs and tax regulations since 1 May 2021 until 31 May 2021

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej – seria L i C od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 31 maja 2021 r.

The list of customs and tax legal acts published in the EU Official Journals L and C since 1 May 2021 until 31 May 2021