Znajdź artykuł

O Czasopiśmie

Monitor Prawa Celnego i Podatkoowego

Od roku 1996 do roku 2004 (maj)

MONITOR  PRAWA  CELNEGO – ISSN 1425-6274

Od roku 2004 (czerwiec) obecnie

MONITOR PRAWA CELNEGO i PODATKOWEGO:   ISSN -1732-5544

Redaktor naczelny: Jan Brodziński
z-ca redaktora naczelnego: prof. SGH dr hab. Ewa Gwardzińska

Monitor Prawa Celnego i Podatkowego to czasopismo naukowe. o profilu celno – podatkowym, w którym zamieszczane są artykuły naukowe prezentujące ważne i bieżące zagadnienia z zakresu ceł i podatków oraz prawa celnego i podatkowego.

Celem czasopisma jest upowszechnianie wiedzy celno-podatkowej w kręgach naukowych, eksperckich, jak i w społeczeństwie. Przedstawiane są w nim zagadnienia celno-podatkowe w perspektywie krajowej, unijnej i międzynarodowej. Czasopismo zapewnia dostęp do najnowszych wyników badań wybitnych przedstawicieli doktryny celnej i  podatkowej.

Monitor Prawa Celnego i Podatkowego jest uznanym czasopismem wysoko ocenianym przez naukowców i specjalistów celno-podatkowych, a tezy artykułów w nim publikowanych są bardzo często powoływane w wyrokach sądów administracyjnych  oraz cywilnych.

Czasopismo jest miesięcznikiem wydawane w języku polskim, zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.

Punktacja MNiSW: 20 w dyscyplinie: ekonomia i finanse (Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych,

ISSN (wersja papierowa) – 1732-5544   ISSN (wersja on-line) 1732-5544

Monitor Prawa Celnego i Podatkowego to czasopismo z długimi tradycjami. Od 1996 r. do czerwca 2004 r. ukazywał się jako Monitor Prawa Celnego. Nowe zadania administracji celnej wpłynęły na rozszerzenie poruszanych zagadnień w czasopiśmie o sprawy podatkowe. I od tej daty wydawane jest czasopismo Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Monitor Prawa Celnego i Podatkowego jest miesięcznikiem z przeglądem analizy zagadnień z zakresu szeroko pojętego prawa celnego i wybranych zagadnień podatkowych.

Tematyka: teoria i praktyka w stosowaniu prawa celnego krajowego, europejskiego, prawa podatku akcyzowego i vat, obrót towarowego z krajami wspólnoty i krajami trzecimi, orzecznictwo sądów administracyjnych, prezentacja  przyszłości nowych wewnątrzunijnych regulacji prawnych dotyczących szeroko rozumianego obrotu towarowego z zagranicą, inne (historia cła, recenzje, przegląd przepisów, komentarze do projektów aktów prawnych, wywiady, odpowiedzi na listy czytelników itp.)Jest to znakomite źródło informacji, służące poszerzaniu wiedzy praktycznej jak i teoretycznej wskazując na problemy, które należy jeszcze rozwiązać. W miesięczniku publikowane są artykuły zamówione jak i nadesłane propozycje.

Wydawnictwo obok publikacji periodyka Monitor Prawa Celnego i Podatkowego  prowadzi również działalność wydawniczą pozycji monograficznych i książkowych.  Dotychczas wydaliśmy ….. pozycji książkowych zebranych w „bibliotece celnej książki”

Współpracujemy z czasopismem

MYTNIJ  BROKER  03115 KIJÓW  +380 067 220-27-95   E.mail: sergiy.trusov@gmail.com

Adres redakcji: Wydawnictwo BW Jan Brodziński  70-851 Szczecin ul. Pucka 17/5 tel. + 48 601 888 720
e-mail: monitorc@monitorc.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian redakcyjnych w nadesłanych tekstach. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Z chwilą przekazania tekstu redakcji, autor przenosi wyłączne prawo do jego publikacji – prawa autorskie i wydawnicze – na wydawcę. Prawem autorskim chronione jest również wprowadzanie treści materiałów do banków danych oraz przenoszenie tych treści na nośniki dźwięku i obrazu. O ile na 6 tygodni przed upływem okresu prenumeraty nie nastąpi jej pisemne wypowiedzenie przedłużona zostanie na następny okres.

Wydawca:
Wydawnictwo BW Jan Brodziński

70-851 Szczecin, ul. Pucka 17/5
NIP 851-111-54-87
REGON 005483902
Bank: Pekao SA  nr konta 50 1950 0001 2006 4433 9716 0001