Znajdź artykuł

O Czasopiśmie

Monitor Prawa Celnego i Podatkoowego

Rada Naukowa

Przewodniczący

 • prof. zw. Wiesław CZYŻOWICZ – Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie
 • prof. dr hab. Genadij BROVKA – Dziekan Wydziału Celnictwa Narodowego Uniwersytetu Technicznego w Mińsku – Białoruś;
 • prof. dr hab. Andrzej DRWIŁŁO – Kierownik Katedry Prawa Finansowego i Finansów WSAiB w Gdyni;
 • prof. zw. dr hab. Artur KUŚ – Wydział Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach;
 • prof. dr Santiago Ibanez MARSILLA – Wydział Prawa Uniwersytetu w Valencii w Hiszpanii.
 • prof. dr Bartosz MAKOWICZ – Kierownik Katedry Polskiego Prawa Publicznego Europejskiego Uniwersytetu Viadrina Frankfurt/Oder, Niemcy;
 • dr Fabio MASSIMO – Członek Rady Dyrektorów Międzynarodowej Akademii Prawa Celnego (ICLA), Włochy
 • prof. dr hab. Witold MODZELEWSKI – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski;
 • prof. dr hab. Yuriy PETRUNIA– Prorektor Ukraińskiej Akademii Celnej w Dniepropietrowsku, Ukraina;
 • prof. dr David WIDDOWSON – Dyrektor Centrum Studiów Celnych i Akcyzowych Uniwersytetu w Canberze w Australii;
 • prof. dr hab. Michael WOLFFGANG – Kierownik Katedry Prawa Celnego i Podatkowego Uniwersytetu w Münster w Niemczech;
 • dr hab. Piotr WITKOWSKI – Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie Wydział Ekonomiczny, Laboratorium Praktyki Biznesu.

 RECENZENCI

 • dr Danilo DESIDERIO – prawnik, specjalista w dziedzinie prawa celnego i prawa międzynarodowego obrotu towarowego, doradca  w Ministerstwie Rozwoju Gospodarczego Wlochy, Rzym
 • dr Adam DROZDEK – Tax Leader, Glumińska-Pawlic, Szymik, Oleś. Kancelaria Doradztwa Podatkowego, sp. p.; Członek Polskiej Akademii Nauk o/Katowice
 • prof. Dominik Jan GAJEWSKI – Kierownik Zakładu Prawa Podatkowego SGH oraz Centrum Analiz i Studiów Podatkowych SGH.
 • dr Jakub CHOWANIEC – Uniwersytet Warszawski, Katedra Prawa Finansowego
 • prof. dr hab. Michael WOLFFGANG – Kierownik Katedry Prawa Celnego i Podatkowego Uniwersytetu w Münster w Niemczech;
 • dr Marian GAD – Adiunkt w Katedrze Ekonomii i Zarządzania Wydziału Agrobioinżynierii na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
 • prof. SGH dr hab. Ewa GWARDZIŃSKA –Szkoła Główna Handlowa, Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw ,  Zakład Prawa Podatkowego i Celnego
 • prof. dr hab. Yuriy PETRUNIA– Prorektor Ukraińskiej Akademii Celnej w Dniepropietrowsku, Ukraina;
 • dr Andrzej HALICKI – członek Rady Programowej Kwartalnika Celnego;
 • prof. nadzw. dr hab. Krzysztof LASIŃSKI – SULECKI – Kierownik Ośrodka Studiów Fiskalnych UMK
 • dr Malgorzata CHACKIEWICZ – Akademia Sztuki Wojennej, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Instytut Logistyki
 • dr Fabio MASSIMO – Członek Rady Dyrektorów Międzynarodowej Akademii Prawa Celnego (ICLA), Włochy
 • dr hab. Mirosława LASZUK– Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomii i Nauk Społecznych
 • dr Jacek LEŃCZUK – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • dr Agnieszka MILCZARCZYK-WOŹNIAK – Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, Wydział Zarządzania i Logistyki.
 • dr hab. Wojciech MORAWSKI – profesor Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. SGH dr hab. Dorota NIEDZIÓŁKA – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Katedra Geografii Ekonomicznej, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
 • dr Robert OKTABA – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Finansowego i Ekonomii;
 • dr Karol PIECH – doktor nauk prawnych, Przedstawiciel Szefa Krajowej Administracji Skarbowej przy Ambasadzie RP w Berlinie. Radca Ambasady ds. współpracy celno-skarbowej;
 • dr hab. Anna REIWER-KALISZEWSKA– Adiunkt – Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni Wydział Prawa i Administracji, Katedra Finansów i Prawa Finansowego;
 • prof. dr David WIDDOWSON – Dyrektor Centrum Studiów Celnych i Akcyzowych Uniwersytetu w Canberze w Australii;
 • dr Anna SZACHOŃ – PSZENNY – Adiunkt w Katedrze Prawa Unii Europejskiej Instytut Europeistyki Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • dr Andrzej TATARA – Uniwersytet Zielona Góra, Katedra Prawa Finans. i Administracyjnego
 • Prof. SGH dr hab. Aleksander WERNER – Kierownik Zakładu Prawa Podatkowego i Celnego, Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Piotr WITKOWSKI– Wydział Ekonomiczny UMCS Lublin

 Redaktorzy Tematyczni

 • prof. SGH dr hab. Ewa GWARDZIŃSKA –Szkoła Główna Handlowa, Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw ,  Zakład Prawa Podatkowego i Celnego
 • dr Robert OKTABA – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Finansowego i Ekonomii;

Redaktorzy Językowi

 • prof. dr hab. Genadij BROVKA – Dziekan Wydziału Celnictwa Narodowego Uniwersytetu Technicznego w Mińsku – Białoruś,
 • dr Andrzej CHUDZIK – filolog języka polskiego
 • mgr Aleksandra Laskowska – filolog języka angielskiego,

Redaktor statystyczny

 • dr Viera GAFRIKOVA – emerytka

Od roku 1996 do roku 2004 (maj)

MONITOR  PRAWA  CELNEGO – ISSN 1425-6274

Od roku 2004 (czerwiec) obecnie

MONITOR PRAWA CELNEGO i PODATKOWEGO:   ISSN -1732-5544

Redaktor naczelny: Jan Brodziński
z-ca redaktora naczelnego: prof. SGH dr hab. Ewa Gwardzińska

Monitor Prawa Celnego i Podatkowego to czasopismo naukowe. o profilu celno – podatkowym, w którym zamieszczane są artykuły naukowe prezentujące ważne i bieżące zagadnienia z zakresu ceł i podatków oraz prawa celnego i podatkowego.

Celem czasopisma jest upowszechnianie wiedzy celno-podatkowej w kręgach naukowych, eksperckich, jak i w społeczeństwie. Przedstawiane są w nim zagadnienia celno-podatkowe w perspektywie krajowej, unijnej i międzynarodowej. Czasopismo zapewnia dostęp do najnowszych wyników badań wybitnych przedstawicieli doktryny celnej i  podatkowej.

Monitor Prawa Celnego i Podatkowego jest uznanym czasopismem wysoko ocenianym przez naukowców i specjalistów celno-podatkowych, a tezy artykułów w nim publikowanych są bardzo często powoływane w wyrokach sądów administracyjnych  oraz cywilnych.

Czasopismo jest miesięcznikiem wydawane w języku polskim, zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.

Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki –  20 w dyscyplinie: ekonomia i finanse oraz nauki w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych,

ISSN (wersja papierowa) – 1732-5544   e-ISSN 2956-5103 wersja on-line

Monitor Prawa Celnego i Podatkowego to czasopismo z długimi tradycjami. Od 1996 r. do czerwca 2004 r. ukazywał się jako Monitor Prawa Celnego. Nowe zadania administracji celnej wpłynęły na rozszerzenie poruszanych zagadnień w czasopiśmie o sprawy podatkowe. I od tej daty wydawane jest czasopismo Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Monitor Prawa Celnego i Podatkowego jest miesięcznikiem z przeglądem analizy zagadnień z zakresu szeroko pojętego prawa celnego i wybranych zagadnień podatkowych.

Tematyka: teoria i praktyka w stosowaniu prawa celnego krajowego, europejskiego, prawa podatku akcyzowego i vat, obrót towarowego z krajami wspólnoty i krajami trzecimi, orzecznictwo sądów administracyjnych, prezentacja  przyszłości nowych wewnątrz unijnych regulacji prawnych dotyczących szeroko rozumianego obrotu towarowego z zagranicą, inne (historia cła, recenzje, przegląd przepisów, komentarze do projektów aktów prawnych, wywiady, odpowiedzi na listy czytelników itp.)Jest to znakomite źródło informacji, służące poszerzaniu wiedzy praktycznej jak i teoretycznej wskazując na problemy, które należy jeszcze rozwiązać. W miesięczniku publikowane są artykuły zamówione jak i nadesłane propozycje.

Wydawnictwo obok publikacji miesięcznika Monitor Prawa Celnego i Podatkowego  prowadzi również działalność wydawniczą pozycji monograficznych i książkowych.  Dotychczas wydaliśmy 22 pozycje książkowe zebrane w „bibliotece celnej książki”

Współpracujemy z czasopismem

MYTNIJ  BROKER  03115 KIJÓW  +380 067 220-27-95   E.mail: [email protected]

Adres redakcji: Wydawnictwo BW Jan Brodziński  70-851 Szczecin ul. Pucka 17/5 tel. + 48 601 888 720
e-mail: [email protected]
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian redakcyjnych w nadesłanych tekstach. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Z chwilą przekazania tekstu redakcji, autor przenosi wyłączne prawo do jego publikacji – prawa autorskie i wydawnicze – na wydawcę. Prawem autorskim chronione jest również wprowadzanie treści materiałów do banków danych oraz przenoszenie tych treści na nośniki dźwięku i obrazu. O ile na 6 tygodni przed upływem okresu prenumeraty nie nastąpi jej pisemne wypowiedzenie przedłużona zostanie na następny okres.

Wydawca:
Wydawnictwo BW Jan Brodziński

70-851 Szczecin, ul. Pucka 17/5
NIP 851-111-54-87
REGON 005483902
Bank: Pekao SA  nr konta 50 1950 0001 2006 4433 9716 0001