Znajdź artykuł

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono: 4207 wpisów
Szukaj po: Wszystkie
Kategoria: Wszystkie
Rok: Wszystkie
Pozycje płatne: Wszystkie

Jak fiskus zastępuje dowody poszlakami, usiłując karać przedsiębiorców

How the tax authorities replace evidence with circumstantial evidence, trying to punish entrepreneurs

Żądanie zwolnienia ze służby

Request to be released from service

Nowe europejskie prawo celne – część II z roku 2016 (ostatnia) .

The new European customs law – part II (last)

Nowe europejskie prawo celne – część I z roku 2016

The new European customs law part I

Wpływy zmiany w kontroli bezpieczeństwa oraz zmodernizowanego Kodeksu Celnego na rozwój prawa celnego. AEO i zmodernizowany Wspólnotowy Kodeks Celny cz. II

Impact of the changes in security control and modernized Customs Code on the further development of Customs law - AEO and modernized Community Customs Code),

Europejskie prawo celne cz. V

European Customs Law part V

Europejskie prawo celne cz. IV

European Customs Law part IV

Europejskie Prawo Celne cz. III

European Customs Law part III

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych za okres od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. – 5/22

The review of changes in customs and tax regulations since 1 April 2022 until 30 April 2022

Spis treści V/22

Table of Contents V/22

Aktualności 5/22

News 5/22

Wyjaśnienia taryfowe 5/22

Tariff explanations 5/22