Wytyczne w sprawie miejsc uznanych i wyznaczonych do przedstawienia towaru, w tym do czasowego składowania – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Wytyczne w sprawie miejsc uznanych i wyznaczonych do przedstawienia towaru, w tym do czasowego składowania

W dniu 31 października 2024 r. ma nastąpić planowane wdrożenie systemu AES/ECS2 PLUS, który niewątpliwie niesie za sobą daleko idące zmiany, budzące wątpliwości oraz obawy przedsiębiorców i agencji celnych.

1. Przedstawienie towarów
Zgodnie z art. 139 ust. 1 UKC1, towary wprowadzane na obszar celny Unii powinny być przedstawione organom celnym.
Przedstawienie oznacza powiadomienie organów celnych o przybyciu towarów do urzędu celnego lub innego miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organy celne oraz o dostępności tych towarów do kontroli celnych (art. 5 pkt 33 UKC).
Przepis art. 139 ust. 1 UKC wymienia, że przedstawienie towarów może nastąpić:
− w urzędzie celnym,
− w miejscu uznanym przez organ celny,
− w miejscu wyznaczonym przez organ celny,
− w wolnym obszarze celnym …