Znajdź artykuł

Zwrot cła od tygli kwarcowych

Spółka A. zaskarżyła do Naczelnego Sądu Administracyjnego decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł, którą na podstawie art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 28.12.1989 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 71, poz. 312 z 1994 r.) w zw. z rozporządzeniem Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 31.08.1990 r. w sprawie trybu zwrotu należności celnych pobranych od towarów przywiezionych z zagranicy ( Dz. U. Nr 64, poz. 383 ze zm. w Dz. U. Nr 53, poz. 219 z 1994 r.) odmówiono zwrotu od sprowadzonego z zagranicy towaru - tygli kwarcowych - zużytego następnie przy wyrobie towarów wywiezionych w obrocie towarowym z zagranicą.[...]
5/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość