Zwolnienie od cła „mienia przesiedlenia” w orzecznictwie. – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Zwolnienie od cła „mienia przesiedlenia” w orzecznictwie.

Zgodnie z art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych , zwolnione z należności celnych jest mienie osobiste przywożone przez osoby fizyczne przenoszące swoje miejsce zamieszkania z państwa trzeciego na obszar celny Unii Europejskiej. Zasadniczo, zwolnienie może zostać udzielone tylko osobom, których miejsce zamieszkania znajdowało się poza obszarem celnym Unii nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy. Zwolnienie ograniczone jest do mienia osobistego, które pozostawało w posiadaniu oraz było używane przez osobę zainteresowaną w jej poprzednim miejscu zamieszkania przez co najmniej sześć miesięcy przed datą, w której osoba zainteresowana przestała zamieszkiwać w państwie trzecim, który opuściła oraz jest przeznaczone do użytku w takim samym celu w nowym miejscu zamieszkania.[...]
4/2014 str. 3

Kup aby przeczytać całość