Znajdź artykuł

Zwolnienia i ulgi celne a konstrukcja cła (wybrane zagadnienia teoretyczne)

Exemptions and tax and customs duty structure (selected theoretical)

W piśmiennictwie prawa celnego przyjmuje się powszechnie, że cło jako danina publiczna, posiada własną indywidualną konstrukcję prawną, wynikającą z określonych uregulowań prawnych[1]. Pozwala ona, na odróżnienie cła jako podstawowej instytucji prawa celnego od innych form danin publicznych. Na elementy te składają się: podmiot, przedmiot, wartość celna, stawki celne. Obok tych elementów, uznawanych za obligatoryjne, wymienia się również inne. Należą do nich między innymi ulgi i zwolnienia. W obrocie towarowym z państwami trzecimi spełniają one funkcje społeczne oraz motywacyjne. Ze swej istoty nie są ukierunkowane na realizację celu fiskalnego, ponieważ służą realizacji polityki podmiotu publicznoprawnego, ograniczając tym samym stosowanie norm prawa celnego o charakterze fiskalnym[2]. Ulgi i zwolnienia celne są instytucją polegającą na odstąpieniu od pobrania należnego cła w przywozie lub w wywozie towarów. Stanowią one odstępstwo od jednej z podstawowych zasad prawa celnego, jakim jest stosowanie ceł wobec wszystkich podmiotów uczestniczących wymianie międzynarodowej[3]. [1]K. Sawicka, „Podatki graniczne” w świetle regulacji kodeksu celnego, (w:) B. Brzeziński, J. Głuchowski, C. Kosikowski, R. Mastalski (red.), Księga pamiątkowa ku czci profesora Apoloniusza Kosteckiego. Studia z dziedziny prawa podatkowego, Toruń 1998, s. 193; K. Sawicka, Prawo celne, (w:) E. Fojcik-Mastalska, K. Sawicka (red.), Podstawy prawa celnego i dewizowego, Wrocław 2001, s. 58; A. Kuś, Podstawy prawa celnego, (w:) W. Wójtowicz (red.), Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, Warszawa 2002, s. 277; A. Drwiłło, Identyfikacja ceł, (w:) J. Jura (red.) Podstawy celnictwa, Warszawa 2008, s. 22; K. Włodkowski, Zasada powszechności cła i jej ograniczenia w Polsce, Unii Europejskiej oraz wybranych krajach Europy Wschodniej, Toruń 2009, s. 20. [2]K. Włodkowski, Zasada powszechności cła a zasada władztwa daniowego państwa, MPCiP 2009, nr 10, s. 352. [3]S. Naruszewicz, Operacje uprzywilejowane, (w:) S. Naruszewicz, M. Laszuk, Wspólnotowe prawo celne, Warszawa 2005, s. 305. [...]
9/2015 str. 319

Kup aby przeczytać całość