Znajdź artykuł

Zwiększenie skuteczności i efektywności wymiaru oraz poboru podatków w kierunkowych założeniach nowej ordynacji podatkowej

Increasing the efficiency and effectiveness of size and collection of taxes in directional assumptions of new tax regulation

Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Pra­wa Podatkowego (KKOPP) została powo­łana rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 października 2014 r. w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego (Dz.U.z 2014 r„ poz. 1471). W jej skład weszło: 5 przedstawicieli na­uki prawa podatkowego, 3 sędziów sądu administracyjnego, 3 przedstawicieli orga­nów podatkowych, 3 przedstawicieli firm doradztwa podatkowego i przedstawiciel Prezydenta RP. Taki skład Komisji, w za­łożeniu, ma gwarantować uwzględnienie w pracach nad reformą ogólnego prawa podatkowego wszystkich istotnych proble­mów związanych z funkcjonowaniem tych regulacji identyfikowanych przez naukę, judykaturę i praktykę.[...]
10/2015 str. 351

Kup aby przeczytać całość