Znowelizowane1 rozporządzenie w sprawie agencji celnych i agentów celnych – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Znowelizowane1 rozporządzenie w sprawie agencji celnych i agentów celnych

Zgodnie z przyjętym brzmieniem art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy - Kodeks celny (Dz. U. Nr 40, poz. 402) osoba, która 1 stycznia 1998 r. posiadała uprawnienia do wykonywania czynności agenta celnego2 może wystąpić z wnioskiem o wpis na listę agentów celnych, jeżeli: 1) posiada obywatelstwo polskie, 2) ma pełną zdolność do czynności prawnych, 3) korzysta z pełni praw publicznych, 4) nie jest skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko dokumentom, mieniu, przestępstwo gospodarcze lub przestępstwo skarbowe, 5) swoim postępowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania czynności agenta celnego, 6) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin na agenta celnego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Prezesa Głównego Urzędu Ceł, [...]
9/1999 str. 0

Kup aby przeczytać całość