Znajdź artykuł

Zmiany w procedurze tranzytu

... Co w praktyce oznacza obligatoryjne stosowanie NCTS?                Rozporządzenie Rady (WE) nr 837/2005 zmieniając brzmienie art. 353 Przepisów Wykonawczych do Wspólnotowego Kodeksu Celnego oraz skreślając treść art. 354 tych Przepisów wprowadziło obowiązek obligatoryjnego stosowania systemu NCTS przy składaniu zgłoszeń do procedury tranzytu wspólnotowego/wspólnego również w procedurze standardowej, tj. gdy nie są stosowane uproszczenia (tzw. upoważniony nadawca). Upoważnieni nadawcy i odbiorcy już w 2004 r. zostali zobligowani do stosowania systemu NCTS, jedynie w procedurze standardowej nadal funkcjonowało zgłoszenie w wersji papierowej na dokumencie SAD, ...[...]
8/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość