Zawieszenie biegu terminu przedawnienia długu celnego w toku postępowania kontrolnego – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Zawieszenie biegu terminu przedawnienia długu celnego w toku postępowania kontrolnego

The suspension of the limitation period of the customs debt during the control procedure

Przyjęcie zgłoszenia celnego stanowi początkowe stadium postępowania celnego, a zebrane w jego ramach materiały mogą stać się dowodami w tym postępowaniu. Czas trwania postępowania kontrolnego, nie może być dłuższy niż termin przedawnienia kontrolowanego długu celnego[1], który co do zasady, przedawnia się z upływem 3 lat, licząc od dnia jego powstania. W sytuacji, gdy organ celny prowadzący postępowanie kontrolne przekroczy ten okres, zobowiązany jest go zakończyć. Wszelkie działania organu po przedawnieniu długu celnego, które nie służą zabezpieczeniu materiału dowodowego i zakończeniu postępowania, są sprzeczne z prawem. [1] Dług celny oznacza nałożony na osobę obowiązek uiszczenia należności celnych przywozowych (dług celny w przywozie) lub należności wywozowych (dług celny w wywozie), które stosuje się do towarów określonych zgodnie z obowiązującymi przepisami wspólnotowymi (por. art. 4 ust. 9 rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. U. UE L z dn. 19.10.1992 r., polskie wydanie specjalne, 02/t. 4, s. 307 i n. z późn. zm.) - dalej powołane jako WKC. [...]
4/2015 str. 144

Kup aby przeczytać całość