Zaskarżalność wyniku kontroli skarbowej w sprawach celnych – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Zaskarżalność wyniku kontroli skarbowej w sprawach celnych

... Z ust. 3 art. 27 ustawy o kontroli wynika, iż kontrolowany w zakresie ceł nie jest zobowiązany do informowania organu kontroli skarbowej o sposobie usunięcia wskazanych nieprawidłowości. Na tym etapie pojawia się pytanie, jakie kroki może podjąć kontrolowany po uzyskaniu wyniku kontroli, który jest z jakichkolwiek przyczyn wadliwy. Jako przykładowe wady wyniku kontroli, w stanie prawnym obowiązującym do końca 2002 r., należało wskazać ignorowanie przez organ kontroli skarbowej zawartości merytorycznej zastrzeżeń do ustaleń kontroli skarbowej. Po dniu 1 stycznia 2003 r., gdy zniesiona została instytucja zastrzeżeń do ustaleń kontroli skarbowej, można tym bardziej założyć sytuację, iż kontrolowany nie będzie zgadzał się z merytoryczną zawartością wyniku kontroli. Jednocześnie rozważyć należy również możliwy wpływ ewentualnych uchybień w toku postępowania kontrolnego, które mogą mieć wpływ na treść wyniku kontroli. Wskazać należy treść art. 31 ustawy o kontroli, który w kwestiach nie uregulowanych w niniejszej ustawie odsyła do przepisów Ordynacji podatkowej, której przepisy ...   [...]
2/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość