Znajdź artykuł

Zasady wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności publicznoprawnych w świetle przepisów prawa UE

W preambule do Dyrektywy Rady 2010/24/UE z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności wskazano, że wzajemna pomoc między państwami członkowskimi przy odzyskiwaniu wierzytelności poszczególnych państw członkowskich i wierzytelności Unii dotyczących niektórych podatków i innych obciążeń ma duże znaczenie dla właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego. Zdaniem prawodawcy unijnego zapewnia ona neutralność podatkową, a państwom członkowskim umożliwia usunięcie dyskryminacyjnych środków ochronnych stosowanych w transakcjach transgranicznych w celu zapobiegania oszustwom i stratom budżetowym.[...]
4/2014 str. 6

Kup aby przeczytać całość