Znajdź artykuł

Zasady wprowadzania towarów na wspólnotowy obszar celny

Towarami w rozumieniu art. 23 TWE są produkty, które mają wartość pieniężną i które jako takie mogą stanowić przedmiot transakcji handlowych. Zasady funkcjonowania wspólnego rynku znajdują zastosowanie do przedmiotów posiadających wartość artystyczną i historyczną, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych wyraźnie w Traktacie . Próby zdefiniowania pojęcia „towar” Europejski Trybunał Sprawiedliwości podejmował właściwie od początku lat 60. We wczesnym orzecznictwie Trybunału za towar (dla celów prawa wspólnotowego) były uznawane wszelkie produkty, których wartość mogła być wyrażona w pieniądzu i które mogły być przedmiotem transakcji handlowych . [...]
1/2010 str. 0

Kup aby przeczytać całość