Znajdź artykuł

Zasady etyki zawodowej w Służbie Celnej – prawne ujęcie problematyki

Principles of professional ethics in the Customs Service – legal interpretation of the issue

Celem opracowania jest podjęcie próby odpowiedzi na pytanie czy zasady etyki zawodowej obowiązujące funkcjonariuszy celnych znajdują odzwierciedlenie w pragmatyce Służby Celnej. Ponadto w analizie zostaną zaprezentowane wyniki badań odnoszących się do Kodeksu etyki funkcjonariusza Służby Celnej (status, zastosowanie, skutki naruszenia norm, etc.) oraz kluczowych pojęć powiązanych ze standardami zachowań funkcjonariuszy w służbie oraz poza służbą. Zaproponowane ujęcie opiera się na poszukiwaniu źródeł etyki urzędniczej zarówno w dokumentach rangi ustawowej, kodeksowej jak i pozakodeksowej związanej z moralnością ogólnoludzką[i]. Chodzi zatem o łączenie tradycyjnej metody zarządzania etycznego w oparciu o przestrzeganie prawa z metodą opartą o promowanie zasad etycznych[ii]. [i]T. Barankiewicz, W kierunku nowej etyki w administracji publicznej w: E. Jasiuk, G. Maj (red.). Wyzwania i dylematy związane z funkcjonowaniem administracji publicznej, Radom 2012, s. 157. [ii]J. Bertok, Promowanie postawy etycznej w służbie publicznej – doświadczenia państw OECD s. 54, www.antykorupcja.gov.pl [...]
6/2015 str. 223

Kup aby przeczytać całość