Zasada tempus regit actum na gruncie przepisów ustawy o transporcie drogowym. Glosa do wyroku NSA z dnia 28 czerwca 2011r., II GSK 674/10. – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Zasada tempus regit actum na gruncie przepisów ustawy o transporcie drogowym. Glosa do wyroku NSA z dnia 28 czerwca 2011r., II GSK 674/10.

W sytuacjach, kiedy ustawodawca nie wypowiada się wyraźnie w kwestii przepisów przejściowych, należy przyjąć, że nowa ustawa ma zastosowanie do zdarzeń prawnych powstałych po jej wejściu w życie, jak również do zdarzeń, które miały miejsce wcześniej, lecz trwają dalej, po wejściu w życie nowej ustawy. Przyjęcie stanowiska, że w sprawie mają zastosowanie przepisy nowych przepisów krajowych i wspólnotowych, prowadziłoby do naruszenia zasady niedziałania prawa wstecz, a zasada praworządności, wyrażona w art. 6 k.p.a., nie może być zawsze pojmowana jako obowiązek orzekania na podstawie stanu prawnego istniejącego w dacie wydawania decyzji. [...]
10/2011 str. 0

Kup aby przeczytać całość