Znajdź artykuł

Zasada prawdy obiektywnej w postępowaniu podatkowym (część druga – pierwsza została opublikowana w wydaniu nr 2/2009)

Postępowanie podatkowe uregulowane zostało w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r., – Ordynacja podatkowa . Jej bardzo obszerny dział IV „Postępowanie podatkowe” – art. 120 – 271 – zastąpił dotychczas obowiązujące przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego . W najszerszym ujęciu – postępowanie podatkowe – stanowi określony przez pra-wo , zorganizowany ciąg działań organów podatkowych, podatników bądź innych pod-miotów mających na celu ustalenie zobowiązania podatkowego oraz jego dobrowolną re-alizację . Tak szeroko zakreślone pojęcie postępowania podatkowego będzie więc obej-mowało zarówno sytuacje, w których z mocy prawa będą na podmiotach stosunków praw-nopodatkowych spoczywały obowiązki związane z wymiarem zobowiązania, jego realiza-cją oraz sporządzeniem stosownej dokumentacji, jak również te, w których w wyniku czynności podjętych przez organy podatkowe postępowanie to zostanie zakończone wy-daniem decyzji podatkowej. [...]
3/2009 str. 0

Kup aby przeczytać całość