Zarządzanie ryzykiem korupcyjnym w organach służb celnych euroazjatyckiej unii gospodarczej w kontekście zagwarantowania bezpieczeństwa narodowego – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Zarządzanie ryzykiem korupcyjnym w organach służb celnych euroazjatyckiej unii gospodarczej w kontekście zagwarantowania bezpieczeństwa narodowego

Corruption risk management in customs authorities of the Eurasian Economic Union in the context of guaranteeing national security

W obecnych czasach, charakteryzujących się intensyfikacją procesu globalizacji, obok takich pozytywnych zjawisk jak optymalizacja korzystania z surowców, rozszerzenie asortymentu, podniesienie jakości oferowanych towarów i usług, ułatwienie dostępu do najnowszych osiągnięć nauki i techniki, coraz częściej można obserwować zwiększenie skali różnego rodzaju sprzeczności, przejawiających się w nowych kompleksowych zagrożeniach i ryzyku, związanym z prawdopodobieństwem wystąpienia kryzysu systemowego, którego wyraźnymi zwiastunami są nie tylko rozprzestrzenianie się przestępczości międzynarodowej, deformacja instytucji społecznych, skażenie takich kluczowych pojęć jak „państwo ogólnego dobrobytu” oraz „państwo socjalne”, ale i rozprzestrzenienie się korupcji.[...]

Kup aby przeczytać całość