Zarys aktualnie obowiązujących procedur celnych (część trzecia) – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Zarys aktualnie obowiązujących procedur celnych (część trzecia)

Wprowadzenie Kolejne zasadnicze zmiany w polskim prawie celnym wynikają przede wszystkim z ustawy obowiązującej od 1 stycznia 1998 roku – Kodeks celny oraz licznych przepisów wykonawczych. Polska ustawa celna po raz pierwszy nazwana Kodeksem miała kompleksowo regulować najistotniejsze sprawy z zakresu materialnego i procesowego prawa celnego a także być zharmonizowana z przepisami celnymi Wspólnoty Europejskiej . W nowym Kodeksie celnym procedury celne zostały skatalogowane. Procedura celna to sposób postępowania obejmujący: dopuszczenie do obrotu, tranzyt, skład celny, uszlachetnianie czynne, przetwarzanie pod kontrolą celną, odprawę czasową, uszlachetnianie bierne i wywóz . Wśród tych procedur Kodeks celny wyróżnia procedury tzw. zawieszające i gospodarcze procedury celne. Ze względu na pewne podobieństwa, można również wyróżnić (choć nie jest expressis verbis wyrażone) tzw. procedury zmiany statusu celnego towarów, którymi są procedura dopuszczenia do obrotu oraz procedura wywozu. Wszystkie powyższe procedury zostaną jedynie pokrótce omówione i scharakteryzowane, gdyż szczegółowe przedstawienie tych instytucji wymaga odrębnego opracowania. [...]
10/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość