Znajdź artykuł

Zakres i struktura ustawodawstwa celnego Wspólnoty (część trzecia)

... Artykuły 247 - 248a Kc upoważniają Komisję do przyjęcia przepisów wykonawczych Kodeksu celnego za wyjątkiem specyficznych przypadków, gdzie Komisja ma wyłączne prawo do samodzielnego działania, jak to ma miejsce w przypadku Art. 184 Kc lub tez dają takie prawo państwom członkowskim, jak w Art. 245 Kc (zob. ECJ, case C-48/98 Sцhl & Sцhlke v Hauptzollamt Bremen [1999] ECR I-7877). Tam, gdzie poprawki do tych przepisów są niezbędne lub przydatne, Komisja przedkłada propozycje Komitetowi Kodeksu celnego celem zasięgnięcia jego opinii. W Komitecie tym reprezentowani są eksperci z krajów członkowskich. Przewodniczący jest przedstawicielem Komisji i nie ma prawa głosu. Głosy państw członkowskich mają swoją wagę zgodnie z regułami obowiązującymi w Radzie (Art. 205 (2) Traktatu WE). Kodeks celny podlega dwóm różnym procedurom decyzyjnym w zależności od przedmiotu, którego sprawa dotyczy: ...[...]
10/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość