Znajdź artykuł

Zakazy związane z reklamą gier hazardowych w Internecie

Prohibition concerning advertisement of the gambles in the Internet

Ponieważ używanie Internetu jest dzisiaj powszechne, dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie gier hazardowych, medium to stało się narzędziem, przez które mogą promować swoją działalność i poszukiwać nowych, potencjalnych graczy. Pomimo więc głosów, iż reklama internetowa jest mniej inwazyjna od jej tradycyjnych form[1], uznać trzeba, że jest równie niebezpieczna z uwagi na olbrzymie audytorium, które jest jej odbiorcą. W praktyce jej zwalczanie jest natomiast cięższe od walki z tradycyjną reklamą z uwagi na trudności dowodowe i problemy z określeniem jakiemu prawu ona podlega[2]. Naszym zdaniem, prawem tym powinno być prawo miejsca, w którym podmiot prowadzi swoją rzeczywistą działalność[3]. [1]G. Skowronek, Prawne aspekty hazardu, Wrocław 2012, s. 342. [2]Por. E. Nowińska, Nieuczciwa reklama w Internecie – problemy prawne, w:  Internet - problemy prawne, Materiały konferencyjne, (red.) R. Skubisz, Lublin 1999, s. 61. [3]Por. K. Grzybczyk, Prawo reklamy, Kraków 2004, s. 159 oraz postanowienie SN z dnia 2 grudnia 1970 r., sygn. akt II CZ 158/70, OSPIKA 1971, nr 6, poz. 120. Por. także M. du Vall, E. Nowińska,  Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Warszawa 2006, s. 303, gdzie wskazuje się również na relewantność, w przypadku mediów elektronicznych, siedziby podmiotu zajmującego się emisją reklam. [...]
7/2015 str. 260

Kup aby przeczytać całość