Zabezpieczenia majątkowe w konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej(wybrane zagadnienia) – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Zabezpieczenia majątkowe w konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej(wybrane zagadnienia)

Dążenia RP, zmierzające do pełnej integracji z UE, wymagają dostosowania ustawodawstwa polskiego do wymogów Unii. Art. 69 Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzeczpospolitą Polską i Wspólnotami Europejskimi, jak również rozdz. 2 Białej Księgi Komisji Europejskiej poświęcone są zagadnieniom harmonizacji prawa celnego. Realizując postanowienia WE, oraz mając na uwadze proces integracji w sferze celnej, Polska podejmuje znaczące kroki w kierunku ujednolicenia przepisów prawa celnego z prawem UE. Przejawem tych działań jest przystąpienie Polski do Konwencji o Wspólnej Procedurze Tranzytowej.[...]
7/1996 str. 0

Kup aby przeczytać całość