Znajdź artykuł

Za wschodnią granicą

Na posiedzeniu Międzypaństwowej Rady Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej, które odbyło się w dniach 9-10 grudnia 2010 r. w Moskwie na szczeblu prezydentów, przyjęto deklarację o utworzeniu z dniem 1 stycznia 2011 r. Wspólnego Obszaru Gospodarczego w ramach Unii Celnej Rosji, Białorusi i Kazachstanu. Podpisano także umowy dotyczące koordynacji polityki makroekonomicznej, prowadzenia wspólnej polityki walutowej, stworzenia warunków dla swobodnego przepływu kapitału. Dokument, podpisany przez prezydentów trzech krajów, stwierdza, iż „Unia Celna i Wspólny Obszar Gospodarczy są otwarte na inne państwa”. O chęci przystąpienia do Wspólnego Obszaru Gospodarczego poinformowała już Kirgizja i Tadżykistan. Zainteresowanie wyraziła również Armenia. [...]
2/2011 str. 0

Kup aby przeczytać całość