Wznowienie postępowania administracyjnego – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Wznowienie postępowania administracyjnego

... Od powyższej decyzji strona złożyła odwołanie do Prezesa Głównego Urzędu Ceł, który decyzją z dnia 10.02.1999 roku utrzymał w mocy decyzje organu pierwszej instancji. W uzasadnieniu decyzji Prezes Głównego Urzędu Ceł stwierdził, iż dokumentem potwierdzającym stan towaru jest nie tylko certyfikat jakości wystawiony przez SGS „S-P” ale także ekspertyza Instytutu Technologii Nafty, a importer dokonując odprawy celnej przedstawił stan towaru niezgodny ze stanem faktycznym, w związku z czym nie dopełnił ciążącego na nim obowiązku właściwego zgłoszenia towaru do odprawy celnej, wynikającego z art. 40 ust. l i art. 50 ust. l ustawy z dnia 28.12.1989 roku - Prawo celne /Dz. U. 1994 r. Nr 71 póz. 312 ze zmianami/ załączając przy tym pozwolenia na przywóz towaru nie będącego przedmiotem importu. Strona niewłaściwie wypełniając pole nr 33 ... [...]
10/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość