Znajdź artykuł

Wyrok w sprawie „węgierskiej” może wskazywać kierunek orzeczenia, jakie zapadnie w sprawie akcyzy polskiej

7 stron – 23 839 znaki I. 5.10.2006 r. zapadł wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) w połączonych sprawach C-290/05 Ákos Nádasdi oraz C-333/05 Ilona Németh przeciwko organom celno-skarbowym regionu d’Észak-Alföld i Dél-Alföld w przedmiocie dwóch wniosków sądów krajowych o wydanie orzeczeń w trybie prejudycjalnym w kwestii zgodności z prawem wspólnotowym węgierskiego podatku rejestracyjnego od samochodów osobowych . Wyrok ten zasługuje na uwagę ze względu na zasadnicze podobieństwo - ocenianej przez ETS - konstrukcji węgierskiego podatku rejestracyjnego do polskiej akcyzy od samochodów osobowych. Wyrok w sprawie „węgierskiej” może zatem wskazywać kierunek orzeczenia, jakie zapadnie wkrótce w sprawie akcyzy polskiej, a więc w zawisłej przed ETS sprawie C-313/05 Maciej Brzeziński przeciwko Dyrektorowi Izby Celnej w Warszawie . [...]
12/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość