Znajdź artykuł

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej (lipiec 2008 r.)

5 stron – 17500 znaki np Nr L 171 z dnia 1 lipca 2008 r. 347. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 623/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 lipca 2008 r., str. 6. 348. Decyzja Nr 1/2008 Rady Ministrów AKP-WE z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie przeglądu warunków finansowania w przypadku przejściowych wahań w przychodach z wywozu, str. 63. 349. Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) Nr 620/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia (WE) Nr 386/2008 ustalającego refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. Nr L 168 z dnia 28.6.2008 r.), str. 65. [...]
8/2008 str. 0

Kup aby przeczytać całość