Znajdź artykuł

Wyjaśnienia taryfowe

6913 90 10 - artykuł ozdobny z ceramiki i dzianiny Artykuł w kształcie owcy, o wysokości ok. 10 cm. Dzianina stanowiąca runo owcze pokrywa większą część korpusu z ceramiki, przy czym część głowy i cztery kopyta pozostają widoczne. Dzianina jest naklejona na korpus z ceramiki. Klasyfikacja wyznaczona jest przez postanowienia reguł 1, 3b) i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz brzmienie kodów CN6913, 6913 90 i 6913 90 10. Jest to artykuł z ceramiki przeznaczony zasadniczo do dekoracji wnętrz. Nie ma on żadnej wartości użytkowej i służy wyłącznie celom dekoracyjnym; nie jest przeznaczony zasadniczo do zabawy i dlatego nie posiada charakteru zabawki w rozumieniu działu 95. Patrz: Noty wyjaśniające do HS dotyczące pozycji 6913, akapit pierwszy i drugi A) oraz Noty wyjaśniające do HS dotyczące pozycji 9503, akapit pierwszy. Jest to artykuł złożony, wykonany z ceramiki i dzianiny. Materiał ceramiczny tworzący korpus tego artykułu (kształt owcy) jest materiałem nadającym zasadniczy charakter w rozumieniu Ogólnej reguły 3b), jako nadający temu artykułowi jego kształt. Podstawa prawna: załącznik do rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1462/2006 z dnia 2 października 2006 r. dotyczącego klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej (Dz. Urz. UE z 2006 r. Nr L 272, str. 13). [...]
5/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość