Znajdź artykuł

Wybór orzeczeń Europejskiego Trybunalu Srawiedliwości od września do października 2005 r. pod kątem wykładni prawa celnego

Sformułowanie „ osoba zobowiązana do wykonywania obowiązków wynikających   z czasowego składowania towarów „ oznacza osobę, która po wyładunku posiada towary   w celu ich przeniesienia lub składowania - orzekł Europejski Trybunał Sprawiedliwości.    Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku (C-140/04) z 15 września 2005 r. dokonał interpretacji art.203 ust.3 tiret czwarte rozporządzenia Rady(EWG) nr 2913/92 z dnia  12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny. Sprawa dotyczyła papierosów znajdujących się w kontenerze, które  zostały wprowadzone do Wspólnoty przez towarzystwo żeglugowe. Papierosy zostały zgłoszone w urzędzie celnym w formie deklaracji skróconej. Towar składowany czasowo został rozładowany ze środka transportu(statku), na którym się znajdował i złożony w oczekiwaniu na nadanie przeznaczenia celnego. Rozładunek został dokonany przez przedsiębiorcę przeładunkowego, któremu powierzono składowanie i przenoszenie towarów w miejscu na nabrzeżu. Następnie kontener został skradziony z nabrzeża...[...]
12/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość