Znajdź artykuł

Wspólnotowe przepisy w zakresie podatku akcyzowego – kwestie regulowane w dyrektywach unijnych a kwestie regulowane przepisami krajowymi

... Dyrektywa horyzontalna porusza również kwestie zwrotów podatku akcyzowego oraz daje możliwość i określa przypadki zwolnienia wyrobów akcyzowych z obowiązku podatkowego. Szczegółowe uregulowania odnośnie konkretnych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych znajdują się w tak zwanych dyrektywach strukturalnych. Dyrektywy strukturalne zawierają między innymi szczegółowe przepisy w zakresie struktury i stawek minimalnych podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych. W zakresie wyrobów alkoholowych obowiązują:· Dyrektywa Rady 92/83/EWG z dnia 19 października 1992r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych (OJ L 313, 31.10.1992, P1) oraz ...[...]
4/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość