Znajdź artykuł

Współpraca Służby Celnej ze Strażą Graniczną

Cooperation of the Customs Service with the Border Guard

Celem publikacji jest omówienie zasad i form współpracy Służby Celnej ze Strażą Graniczną. Formacje te wykonują zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa obszaru RP nakierunkowane - odpowiednio - na kontrolę przywozu i wywozu towarów oraz kontrolę ruchu granicznego. Choć „Strategia działania Służby Celnej na lata 2014 – 2020” nie reguluje wprost relacji obu formacji to pojęcie „partnerzy”, którym posłużono się w tym dokumencie obejmujące swym zakresem podmiotowym interesariuszy wywodzących z instytucji i organów administracji publicznej, z którymi współpracuje Służba Celna odnosi się również do Straży Granicznej. W myśl powołanej Strategii wartości oferowane partnerom to zaangażowanie we wspólne inicjatywy oraz elektroniczna wymiana informacji danych.  [...]
9/2015 str. 325

Kup aby przeczytać całość