Wpływ przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej na procedurę przeprowadzania kontroli celnej po zwolnieniu towaru – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Wpływ przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej na procedurę przeprowadzania kontroli celnej po zwolnieniu towaru

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (ustawa o sdg) wprowadza ogólne zasady wykonywania kontroli przez organy administracji publicznej (rozdział 5 – Kontrola przedsiębiorcy: art. od 77 do 84). Zgodnie z brzmieniem art. 77 ust.2 w zakresie nie uregulowanym w niniejszym rozdziale (tj. rozdział 5 ustawy o sdg) stosowane są przepisy ustaw szczególnych. W odniesieniu do kontroli celnej, w zakresie nieuregulowanym przepisami powołanej ustawy, rolę uzupełniającą pełnią przepisy ustawy o Służbie Celnej (ustawy o sc). Zgodnie z przepisem art. 79 ustawy o sdg czynności kontrolne co do zasady mogą być wykonywane przez pracowników organów kontroli po okazaniu legitymacji służbowej upoważniającej do wykonywania takich ...  [...]
10/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość