Znajdź artykuł

Wniosek o umorzenie długu jako czynność nie stanowiąca uznania niewłaściwego (art .123 § 1 pkt 2 KC)

Przepis art. 123 § 1 pkt 2 KC stanowi, iż uznanie długu przerywa bieg przedawnienia. Wyróżnia się dwa rodzaje uznania: uznanie właściwe (będące formą umowy wierzyciela z dłużnikiem) oraz uznanie niewłaściwe (oświadczenie wiedzy dłużnika o istnieniu długu), które przerywa bieg przedawnienia z mocy prawa. Celem niniejszego opracowania jest analiza jakie zachowania dłużnika mają charakter uznania niewłaściwego, w szczególności zaś czy jest nim złożenie przez dłużnika wniosku o umorzenie należności. [...]
9/2010 str. 0

Kup aby przeczytać całość