Znajdź artykuł

Wiążąca informacja taryfowa

Kompetentne organy celne są, na pisemny wniosek, zobowiązane udzielić wiążącej informacji taryfowej w odniesieniu do aktualnie realizowanych operacji importowych bądź eksportowych (art. 11 (1), 12 (1) CC). Na specjalnie przygotowanym w tym celu formularzu (Załącznik 1B CCIP) lub w załączeniu występujący z wnioskiem powinien, oprócz swojego nazwiska i adresu, umieścić następujące treści (art. 6 CCIP):czy zainteresowany jest taryfikacją w nomenklaturze różnej od CN,szczegółowy opis towarów łącznie z ich składem,próbki, fotografie, plany, katalogi itd. mogące pomóc w taryfikacji,umowę o dostarczeniu każdego załączonego dokumentu sporządzonego w języku nieużywanym w państwach członkowskich UE, [...]
12/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość