Władztwo celne Unii Europejskiej w zakresie kształtowania elementów konstrukcji cła – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Władztwo celne Unii Europejskiej w zakresie kształtowania elementów konstrukcji cła

European Union’s customs governance in the scope of developing customs’ construction elements

Wykonywanie władztwa celnego Unii Europejskiej polega na realizacji powierzonych Unii kompetencji, tak aby osiągnąć zapisane w traktatach podstawowe zamierzenia wynikające z unii celnej. Wynika to przede wszystkim z pierwszeństwa i bezpośredniego skutku prawa Unii Europejskiej, gdyż prawo to posiada własny system źródeł prawa, własne procedury jego tworzenia oraz kontroli stosowania i ochrony. Dotyczy to przede wszystkim władztwa celnego Unii Europejskiej w zakresie kształtowania elementów konstrukcji cła, reguł ustalania jego wysokości oraz poboru przez upoważnione do tego organy celne. Celem unijnego prawa celnego jest nie tylko zapewnienie dochodów Unii Europejskiej oraz ochrona rynku państw członkowskich przed napływem towarów po cenach dumpingowych z państw nienależących do Unii, ale także ochrona przed towarami zagrażającymi życiu, zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu publicznemu oraz ochronie środowiska.[...]
7/2018 str. 247

Kup aby przeczytać całość