Właściwość miejscowa podatkowych organów celnych w podatku akcyzowym – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Właściwość miejscowa podatkowych organów celnych w podatku akcyzowym

Również rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 w sprawie zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego, (Dz. U. Nr 35 poz. 312 z 2004 r.) określa, iż podmiot ubiegający się o wydanie zezwolenia między innymi na prowadzenie składu podatkowego składa wniosek o wydanie zezwolenia do właściwego naczelnika urzędu celnego nie wskazując bliżej, który z naczelników jest właściwy, ani nie wskazując kryterium na podstawie którego możnaby właściwość określić.                Stosownie do ogólnej zasady zawartej w treści art. 13 ust. l ustawy o podatku akcyzowym ...[...]
8/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość