Znajdź artykuł

Uzasadnienie projektu nowelizacji ustawy Prawo celne

Potrzeba nowelizacji ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 i Nr 273, poz. 2703), zwanej dalej „Prawem celnym”, wynika z dotychczasowych doświadczeń organów celnych, związanych z czteroletnim stosowaniem przepisów ustawy. Jest wynikiem uwag zgłaszanych przez terenowe jednostki organizacyjne Służby Celnej, jak również stanowi odpowiedź na postulaty środowisk gospodarczych. Dodatkowo, w związku z wprowadzaniem nowych rozwiązań prawnych w przepisach wspólnotowych, nastąpiła potrzeba ich implementacji do przepisów krajowych. Zmiany w znacznym stopniu nakierowane są na wprowadzanie uproszczeń i ułatwień w obrocie towarowym z państwami trzecimi, w obszarze jakim można regulować je przepisami krajowymi. [...]
8/2008 str. 0

Kup aby przeczytać całość