Uwagi na temat odpowiedzialności posiłkowej w świetle przepisów Kodeksu karnego skarbowego (część druga – poprzednia opublikowana została w październikowym wydaniu „Monitora”) – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Uwagi na temat odpowiedzialności posiłkowej w świetle przepisów Kodeksu karnego skarbowego (część druga – poprzednia opublikowana została w październikowym wydaniu „Monitora”)

... W razie nałożenia odpo­wiedzialności posiłko­wej przy wymiarze grzywny należy uwzględnić sto­sunki majątkowe i dochody osoby odpowiedzialnej posiłkowo (art. 24 § 3 k.k.s.). Co ważne, z racji na odesłanie w art. 24 § 3 k.k.s. do przepisu art. 23 § 3 k.k.s. należy wnosić, iż przy nałożeniu odpowiedzialności posiłkowej można podwyższyć wysokość stawki dziennej kary grzywny, która jest ustalana w stosunku do ogólnej sytuacji majątkowej sprawcy i podmiotu odpowiedzialnego posiłkowo. Okoliczność ta nie ma natomiast wpływu na liczbę orzeczonych stawek dziennych kary grzywny, jako że podstawa wymiaru kary jest powiązana z indywidualnymi elementami odnoszącymi się do sprawcy (realizacja wobec sprawcy celów zapobiegawczych i wychowawczych, sytuacja majątkowa sprawcy) oraz mieszczącymi się w strukturze przestępstwa skarbowego (stopień winy, stopień społecznej szkodliwości czynu zabronionego).  ...         [...]
11/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość