Uwagi dotyczące klasyfikacji taryfowej towarów na kanwie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-941/19 Samohýl group a.s. przeciwko Generální ředitelství cel – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Uwagi dotyczące klasyfikacji taryfowej towarów na kanwie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-941/19 Samohýl group a.s. przeciwko Generální ředitelství cel

Comments on the tariff classification of goods based on the judgment of the Court of Justice of the European Union in the case C-941/19 Samohýl group a.s. vs Generální ředitelství cel

Przedmiotem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: „Trybunał” lub „TSUE”) w sprawie C-941/19 była klasyfikacja taryfowa do Nomenklatury Scalonej[1]  (dalej również: „CN”) preparatu przeznaczonego do ochrony kotów i przed pasożytami (np. kleszczami). Preparat jest nanoszony na skórę zwierzęcia i powoduje śmierć pasożytów. Kluczowe pytanie dotyczyło ustalenia, czy preparat powinien być klasyfikowany jako lek do pozycji CN 3004, czy też jako środek owadobójczy klasyfikowany do pozycji CN 3808. [1]Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej taryfy celnej (Dz.U. 1987, L 256) w brzmieniu wynikającym z Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1101/2014 z dnia 16 października 2014 r. (Dz.U. 2014, L 312)[...]

Kup aby przeczytać całość