Znajdź artykuł

Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw

Comments made to the draft law amending the Act of Customs Law and some other laws

Szanowny Panie Ministrze W imieniu Polskiej Izby Cła, Logistyki i Spedycji po dokonaniu analizy projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych usta (UC45) (dalej: projekt ustawy), rozumiejąc, że większość proponowanych zmian jest związana bezpośrednio z wejściem w życie z dniem 1 maja 2016 r. Unijnego kodeksu celnego zastępującego obecnie obowiązujący Wspólnotowy Kodeks Celny, pragnę przedstawić uwagi co do dwóch regulacji:[...]
4/2016 str. 161

Kup aby przeczytać całość