Znajdź artykuł

Uproszczenia w dokumentowaniu pochodzenia towarów w eksporcie

Facilitations in documenting goods’ origin in export

Zasadniczo dokumentowanie unijnego pochodzenia pro¬duktów odbywa się przy użyciu świadectw pochodzenia: preferencyjnych (np. świadectwo przewozowe EUR.1, EUR-MED, i niepreferencyjnych (tzw. uniwersalne lub zwykłe), wystawianych dla potrzeb eksportu przez polskie organy celne na wniosek eksportera lub jego upoważnionego przedstawiciela. Z wystawianiem świadectw przez organy celne wiąże się konieczność wizyty w urzędzie celnym, przedstawienia dokumentacji, czasem dłuższe oczekiwanie na certyfikat. Dlatego dużym ułatwieniem dla podmiotów dokonujących obrotu towarowego z krajami trzecimi jest możliwość samodzielnego sporządzania dowodów pochodzenia lub choćby zmniejszenie formalności związanych z uzyskaniem świadectw pochodzenia i skrócenie czasu jaki każdorazowo muszą na ten cel przeznaczyć.[...]
1/2014 str. 36

Kup aby przeczytać całość