Znajdź artykuł

Uprawnienia funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

National Fiscal Administration officers’ permissions

W dniu 1 marca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej[i] zwana dalej „ustawą o KAS”, która wprowadziła nowy model administracji danin publicznych złożonej z dotychczasowej Służby Celnej, administracji podatkowej oraz kontroli skarbowej. W ramach Krajowej Administracji Skarbowej ustawodawca dokonał wyodrębnienia Służby Celno – Skarbowej stanowiącej jednolitą i umundurowaną formację składającą się z funkcjonariuszy. Celem publikacji jest dokonanie analizy statusu prawnego osób pełniących służbę w Służbie Celno – Skarbowej, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w tym obszarze w ustawie o KAS. W opracowaniu zostaną zatem w szczególności omówione te instytucje stosunku służbowego, które stanowią novum i nie występowały pod rządami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej zwanej dalej „ustawą o S.C.” Konstrukcja ustawy o KAS regulującej sferę nawiązania i ustania stosunku służbowego, praw i obowiązków funkcjonariuszy oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej została bowiem zasadniczo oparta na regulacjach prawnych funkcjonujących w ostatnich latach w pragmatyce Służby Celne. Oczywiste jest przy tym, iż ze względu na zmianę nazwy formacji, normodawca konsekwentnie posługuje się nowoutworzonymi pojęciami jak np. funkcjonariusz Służby Celno – Skarbowej, urząd celno – skarbowy, kontrola celno – skarbowa, dobro i potrzeby Krajowej Administracji Skarbowej. [...]
3/2017 str. 87

Kup aby przeczytać całość