Umowa o małym ruchu granicznym – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Umowa o małym ruchu granicznym

W dniu 17 stycznia 1995 r. w Pradze została podpisana Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym, której głównym celem było wprowadzenie ułatwień w przekraczaniu polsko - czeskiej granicy przez obywateli obu Umawiających się Stron zamieszkałych i zameldowanych na pobyt stały lub czasowy w miejscowościach pasa małego ruchu granicznego, a także ułatwienie wzajemnych kontaktów między mieszkańcami terenów przygranicznych i rozwój różnych dziedzin współpracy na tych terenach.[...]

Kup aby przeczytać całość