Znajdź artykuł

Ukraińskie zgłoszenie – deklaracja celna

... Data i czas przyjęcia deklaracji celnej rejestrowane są przez właściwy organ celny. Z chwilą jej przyjęcia stanowi ona dokument potwierdzający fakty mające znaczenie prawne dla objęcia zgłoszonych towarów procedurą celną. Odmowa przyjęcia deklaracji celnej przez organ celny powinna być wydana w formie pisemnej z jednoczesnym uzasadnieniem wskazującym uchybienia jakie zawiera odrzucony dokument. Dotyczy to m. in. sytuacji gdy do deklaracji celnej nie dołączono kompletu dodatkowych dokumentów, niezbędnych do dokonania odprawy celnej lub gdy deklaracja zostanie sporządzona niezgodnie z przepisami instrukcji dotyczącej sposobu jej wypełniania.Za zgodą organu celnego informacje zawarte w deklaracji mogą zostać zmienione i uzupełnione, a w szczególnych sytuacjach przedstawiona deklaracja może zostać odwołana przez zgłaszającego Czynności te mogą zostać dokonane wyłącznie przed przyjęciem deklaracji przez organ celny w celu dokonania odprawy celnej.   ...   [...]
5/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość