Ucywilnienie funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Ucywilnienie funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej

Transformation of the service relationship of the Customs and Fiscal Service into an employment relationship

Celem publikacji jest dokonanie analizy procesu przekształcenia stosunku służbowego funkcjonariusza Służby Celno - Skarbowej w stosunek pracy zwanego potocznie „ucywilnieniem”. W dniu 1 marca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej[i] zwana dalej „ustawą o KAS” mająca na celu reformę administracji danin publicznych. W ramach Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) wyodrębniona została Służba Celno - Skarbowa, będącą jednolitą i umundurowaną formacją złożoną z funkcjonariuszy. W początkowym okresie funkcjonowania KAS, w skład Służby Celno – Skarbowej wchodzili wyłącznie funkcjonariusze dotychczasowej Służby Celnej, pełniący do dnia 28 lutego 2017 r. służbę w izbach celnych albo w komórkach urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. [i] Dz. U. poz. 1947 ze zm. [...]
2/2018 str. 49

Kup aby przeczytać całość