Znajdź artykuł

Tworzenie unii celnych w Europie w XIX i XX wieku (część trzecia – ostatnia)

4. Koncepcja unii celnej w GATT i Traktacie Rzymskim Problematyka uni celnej poruszona została już w Układzie Ogólnym, o Taryfach i Handlu z 30.X.1947 r.9, który również przewiduje możliwość tworzenia unii celnych. W rozdziale XXIV Układ ten definiuje pojęcie unii celnej. Z zamieszczonych tam przepisów wynika, iż unią celną jest zastąpienie przez jeden obszar celny dwóch, albo kilku obszarów celnych prowadzące do eliminacji ceł i innych restrykcyjnych przepisów handlowych (z wyjątkiem pewnych dozwolonych ograniczeń), gdyby to było konieczne w zakresie zasadniczej wymiany handlowej miedzy obszarami tworzącymi unię lub przynajmniej w sferze istotnej wymiany handlowej dotyczącej towarów pochodzących z tych obszarów ("aspekt wewnętrzny") i przy pewnych zastrzeżeniach, ujednolicenie ceł i innych przepisów stosowanych przez z każdego z członków unii w handlu z obszarami, które do niej nie należą ("aspekt zewnętrzny"). [...]
3/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość