Trybunał Konstytucyjny orzekł o emeryturach funkcjonariuszy celnych Glosa do wyroku z dnia 3 marca 2015 r., sygn. akt K 39/13 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Trybunał Konstytucyjny orzekł o emeryturach funkcjonariuszy celnych Glosa do wyroku z dnia 3 marca 2015 r., sygn. akt K 39/13

The Constitutional Court decided on customs officers’ pensions Gloss to the judgment of March 3, 2015, K 39/13

W dniu 3 marca 2015 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał połączone wnioski (sprawa sygn. akt K 39/13) związku zawodowego Celnicy.pl z dnia 15 kwietnia 2013 r., grupy posłów na Sejm RP z dnia 30 sierpnia 2013 r., Zrzeszenia Związków Zawodowych Służby Celnej RP z dnia 5 listopada 2013 r., Federacji Związków Zawodowych Służby Celnej z dnia 12 listopada 2013 r. o zbadanie zgodności: I. 1) art. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin[i] zwanej dalej „ustawą o emeryturach mundurowych” w obecnie obowiązującym brzmieniu z przepisami art. 2 i art. 32 ust. 1 i 2 z Konstytucji RP, w zakresie, w jakim wśród podmiotów uprawnionych do świadczeń emerytalnych na podstawie wyżej wymienionej ustawy pomija funkcjonariuszy Służby Celnej, [i]Tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 667 ze zm. [...]
3/2015 str. 93

Kup aby przeczytać całość